PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS PROGRAMA

KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS?

Prekyba žmonėmis - tai asmens verbavimas, transportavimas, perkėlimas, slėpimas arba priėmimas naudojant grasinimus, jėgą ar kitus prievartos, pagrobimo, apgavystės ar sukčiavimo būdus, naudojantis pažeidžiamumu, duodant ar gaunant pinigus ar gaunant naudą, norint įgauti kito asmens kontrolę, siekiant jį išnaudoti. Išnaudojimas apima išnaudojimą prostitucijai ar kitam seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, vergystei ar panašioms į vergystę veikloms, nelaisvei ar organų pašalinimui ( JTO, 2000).

Vykdomos programos prieš prekybą žmonėmis tikslai:

1. Siekti efektyvaus seksualinio išnaudojimo problemos sprendimo šalyje, tame tarpe ir prostitucijos tikslais, įvardinamo kaip seksualinių paslaugų pardavimas ar pirkimas, keičiant įsišaknijusį stigmatizuojantį stereotipinį požiūrį į išnaudojamą (t.t. ir prostitucijoje) asmenį.

2. Įgalinti nukentėjusį nuo prekybos žmonėmis asmenį ar potencialią auką, kad

  • sugebėtų priimti autonomišką sprendimą dėl savo tolimesnio gyvenimo
  • pajėgtų kontroliuoti savo situaciją ir/ar susidariusias aplinkybes, siekiant padėti sau.

Uždaviniai:

  • Siekiant mažinti asmenų į(si)traukimą į prostituciją, vykdyti nuolatinę švietėjišką bei prevencinę veiklą (mokymai, kampanijos, tyrimai), padedančią didinti žmogaus kritinį mąstymą ir sąmoningumą bei formuoti savęs reflektavimo įgūdžius;
  • Vykdyti lobistinę veiklą vietiniu, nacionaliniu / ES lygmeniu.
  • Suteikti kompleksinę pagalbą (pagal poreikį – psichologinę, socialinę, teisinę) nukentėjusiems asmenims ar potencialioms aukoms.

Specializuotos pagalbos centras dirba su asmenimis, nukentėjusiais arba galėjusiais nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Jiems yra teikiama:

  • Socialinė pagalba: tarpininkavimas su kitomis institucijomis, informavimas aktualiais klausimais ir t.t.;
  • Teisinė pagalba: teikiama pirminė teisinė pagalba aktualiais klausimais. Pagalba nemokama.
  • Psichologinė pagalba: akivaizdinės psichologo konsultacijos.

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis ir pagalbos Lietuvoje galimybes rasite čia

DISRUPT DEMAND projektas

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, kartu su partneriais – Airijos Imigrantų taryba (Immigrant Council of Ireland), Feminizmo ir žmogaus teisių institutas (Institute for Feminism & Human Rights), Judėjimas prieš landynes (Mouvement du Nid), Lyčių studijų Viduržemio jūros institutas (Mediterranean Institute of Gender Studies) ir Asociacija „Išeiti iš prostitucijos“ (Exit-pois prostituutiosta ry) – 2016–2018 metais įgyvendina projektą „Kampanijų strategijos tyrimas valstybėse narėse, siekiant pristatyti teisines priemones, kuriomis neskatinama paklausa sekso prekybai“ (Sužlugdyti Paklausą) („Study examining campaign strategies in Member States to introduce legislative measures to discourage demand for sex trafficking“ (DISRUPT DEMAND)) Nr. HOME/2015/ISFP/AG/THBX/8417, kurio tikslas – ištirti kampanijų, pristatančių teisines priemones, strategijas valstybėse narėse, kuriomis valstybėse neskatinama paklausa sekso prekybai.

Disrupt Demand is a project designed to support efforts to prevent human trafficking for sexual exploitation by reducing demand for sex, through researching successful strategies involving legal changes, and fostering cooperation among key stakeholders.

Stage 1 of the project – Ezine_1.pdf

Stage 2 of the project – Ezine_2.pdf

Stage 3 of the project – Ezine_3.pdf