Projekto „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” pirkimai Nr. 1 – pirkimai įvyko

Vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugų pirkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis (aktualia redakcija) kviečiame Jus dalyvauti supaprastintame mažos vertės pirkime apklausos būdu dėl vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugų teikimo.
Pirkimo objektas: vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugos (toliau – Paslaugos). Projekto metu suteikta informacija apie ES paramos lėšomis remiamus projektus (pagalbos moterims, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.), jų tikslus, rezultatus ir teikiamas galimybes turės ir papildomą poveikį – paskatins asmenis ieškoti tokios pagalbos, padidins tikslinės grupės asmenų įsitraukimą, taip pat gali paskatinti ir bendruomeniškumą, bei savanorystės veiklas, kadangi gali paskatinti susijusius asmenis prisidėti prie savanoriškos pagalbos teikimo.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pagal 1 priede pateiktą formą elektroniniu paštu adresu kmn@moteriai.lt arba šiuo adresu: Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda iki 2018-11-23 15.00 val. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

Kvietimas teikti pasiūlymus

Techninė specifikacija