VIEŠIEJI PIRKIMAI

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras periodiškai rengia viešuosius pirkimus su Centre esamomis programomis susijusių prekių ar paslaugų pirkimui.

Primename, kad Centre veikia trys programos:

Visą su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymų susijusią informacija Jūs galite susipažinti žemiau esančiuose dokumentuose:

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų

Viešųjų pirkimų taisyklės

Naujai paskelbti pirkimai:

REKLAMINIŲ SIUŽETŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOJE PASLAUGOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis (aktualia redakcija) kviečiame Jus dalyvauti supaprastintame mažos vertės pirkime apklausos būdu dėl reklaminių siužetų kūrimo ir transliavimo televizijoje paslaugų teikimo.
Pirkimo objektas: reklaminių siužetų kūrimo ir transliavimo televizijoje paslaugos (toliau – Paslaugos). Projekto metu suteikta informacija apie ES paramos lėšomis remiamus projektus (pagalbos moterims, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.), jų tikslus, rezultatus ir teikiamas galimybes turės ir papildomą poveikį – paskatins asmenis ieškoti tokios pagalbos, padidins tikslinės grupės asmenų įsitraukimą, taip pat gali paskatinti ir bendruomeniškumą, bei savanorystės veiklas, kadangi gali paskatinti susijusius asmenis prisidėti prie savanoriškos pagalbos teikimo.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pagal 1 priede pateiktą formą elektroniniu paštu adresu kmn@moteriai.lt arba šiuo adresu: Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda iki 2018-12-07 15.00 val. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

Kvietimas teikti pasiūlymus

Techninė specifikacija

INFORMACINIŲ RADIJO PRANEŠIMŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis (aktualia redakcija) kviečiame Jus dalyvauti supaprastintame mažos vertės pirkime apklausos būdu dėl informacinių radijo pranešimų kūrimo ir transliavimo paslaugų teikimo.
Pirkimo objektas: informacinių radijo pranešimų kūrimo ir transliavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Projekto metu suteikta informacija apie ES paramos lėšomis remiamus projektus (pagalbos moterims, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.), jų tikslus, rezultatus ir teikiamas galimybes turės ir papildomą poveikį – paskatins asmenis ieškoti tokios pagalbos, padidins tikslinės grupės asmenų įsitraukimą, taip pat gali paskatinti ir bendruomeniškumą, bei savanorystės veiklas, kadangi gali paskatinti susijusius asmenis prisidėti prie savanoriškos pagalbos teikimo.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pagal 1 priede pateiktą formą elektroniniu paštu adresu kmn@moteriai.lt arba šiuo adresu: Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda iki 2018-12-07 15.00 val. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

Kvietimas teikti pasiūlymus

Techninė specifikacija

Anksčiau vykdyti viešieji pirkimai:

Projektas „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” (Nr. 12.0.1-CPVA-K-204)

Projektas „Women and Children – Safe in their City“ (Nr. LLI-392)

Projektas „Disrupt Demand“