PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS PROGRAMA

Prekyba žmonėmis - tai asmens verbavimas, transportavimas, perkėlimas, slėpimas arba priėmimas naudojant grasinimus, jėgą ar kitus prievartos, pagrobimo, apgavystės ar sukčiavimo būdus, naudojantis pažeidžiamumu, duodant ar gaunant pinigus ar gaunant naudą, norint įgauti kito asmens kontrolę, siekiant jį išnaudoti. Išnaudojimas apima išnaudojimą prostitucijai ar kitam seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, vergystei ar panašioms į vergystę veikloms, nelaisvei ar organų pašalinimui (JTO, 2000).

PROGRAMOS RĖMUOSE VYKDOMOS VEIKLOS

  • Siekiant mažinti asmenų į(si)traukimą į prostituciją, vykdyti nuolatinę švietėjišką bei prevencinę veiklą (mokymai, kampanijos, tyrimai), padedančią didinti žmogaus kritinį mąstymą ir sąmoningumą bei formuoti savęs reflektavimo įgūdžius;
  • Vykdyti lobistinę veiklą vietiniu, nacionaliniu / ES lygmeniu.
  • Suteikti kompleksinę pagalbą (pagal poreikį – psichologinę, socialinę, teisinę) nukentėjusiems asmenims ar potencialioms aukoms.

TIKSLAI

1. Siekti efektyvaus seksualinio išnaudojimo problemos sprendimo šalyje, tame tarpe ir prostitucijos tikslais, įvardinamo kaip seksualinių paslaugų pardavimas ar pirkimas, keičiant įsišaknijusį stigmatizuojantį stereotipinį požiūrį į išnaudojamą (t.t. ir prostitucijoje) asmenį.

2. Įgalinti nukentėjusį nuo prekybos žmonėmis asmenį ar potencialią auką, kad:

  •   sugebėtų priimti autonomišką sprendimą dėl savo tolimesnio gyvenimo,
  •   pajėgtų kontroliuoti savo situaciją ir/ar susidariusias aplinkybes, siekiant padėti sau.

SIŪLOMA PAGALBA

  • Socialinę pagalbą: tarpininkavimas su kitomis institucijomis, informavimas aktualiais klausimais ir t.t.;
  • Teisinę pagalbą: teikiama pirminė teisinė pagalba aktualiais klausimais.
  • Psichologinė pagalba: akivaizdinės psichologo konsultacijos.

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis ir pagalbos Lietuvoje galimybes rasite čia